Restaurarea conacului Henter din comuna Sântimbru

Anexa nr. 1.Către Consiliul Judeţean Harghita
Hargita Megye Tanácsa részére


Notă de fundamentare a cererii de investiţie sau a programului de dezvoltare locală / Beruházási vagy helyi fejlesztési program adatlapTitlul proiectului de investiţie sau a programului de dezvoltare locală / A beruházás vagy helyi fejlesztési program megnevezése: 

Restaurarea conacului Henter din comuna Sântimbru


INFORMAŢII PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE SOLICITATE / A TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ PROJEKT LEÍRÁSA

Fond de finanţare a proiectelor și a programelor de dezvoltare locală, rezultat din repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din cota de 6 % din impozitul pe venit, pe anul 2020. / Helyi fejlesztési tervek és programok finanszírozási alapja, amely a területi közigazgatási egységeknek a helyi költségvetési egyenleg kiegyenlítésére a 6 % jövedelemadóból jött létre.

LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI / A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HELYSZÍNE
Marcarea locaţiei / Helszín megjelölése: 
Localitatea / Helység: 
Sântimbru - Csíkszentimre
Adresa / Postacím: 
Loc. Sântimbru, nr.588, jud Harghita, cod poștal 537271
DESCRIEREA INVESTIŢIEI / A BERUHÁZÁS LEÍRÁSA
Descrierea investiției sau a programului de dezvoltare localő/ A beruházás vagy a helyi fejlesztési program leírása: 
Obiectul general al proiectului este reabilitarea conacului Henter și facilitarea accesului al patrimoniu a publicului larg prin realizarea unei spațiu expozițional interactiv, de tip muzeal.
Scopul și obiectivele investiției sau a programului de dezvoltare locală/ A beruházás vagy helyi fejlesztési program céljai: 
Obiectivele specifice sunt următoarele: -Reabilitarea unei monument istoric de categoria A. -Dezvoltarea comunității prin creșterea atractivității turistice- acest aspect este îndeplinit printr-un un număr preconizat de 1000 de turiști/an. -Conservarea și valorificarea patrimoniului cultural și tradițiilor locale, prin expunerea interactivă a meșteșugurilor tradiționale. -Facilitarea accesului la patrimoniu a publicului larg -clădirea conacului Henter va avea caracter inclusiv, prin includerea copiilor defavorizați, a persoanelor cu handicap fizic și a persoanelor nevăzătoare cu scop de însușire a meșteșugurilor tradiționale și prin creșterea accesibilității conacului prin amelioarea condițiilor acestor persoane. -Diseminarea rezultatelor cu accent pe buna guvernare, acesta fiind un proiect pilot, a căror rezultate vor servi ca exemplu de bune practici în regiune, în domeniul restaurării și revitalizării patrimoniului cultural. -Promovarea turistică a conacului restaurat prin 2500 de pliante informative.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása: 
Restaurarea conacului Henter din comuna Sântimbru este o activitate prioritară, pentru care NU AVEM FONDURI NECESARE.
Potenţialii beneficiari - grupuri ţintă cuantif / Célcsoportok – számszerűsítve is (ha ez lehetséges): 
Grupul țintă este toată comunitatea din Sântimbru, dar și populația Ciucului, cât și turiștii.
INTERACŢIUNE / KÖLCSÖNHATÁS
Relaţia cu alte programe, strategii, proiecte / Programokkal, stratégiákkal, projektekkel való kölcsönhatása
Program
Strategie / Stratégia
Denumire / MegnevezésMod de relaţionare / Kölcsönhatások
Stategia locală
Stategia locală
Proiect / Projekt
Documente, poze / Dokumentumok és képek
Képek / Poze: 
Dokumentumok / Documente: